คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 1869 รายการ
ลงวันที่ รายการ
20 เม.ย. 2560
ด่วน
ประชาสัมพันธ์การมีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 8 ครั้ง
20 เม.ย. 2560
ด่วน
ประชาสัมพันธ์การมีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 2 ครั้ง
20 เม.ย. 2560
ด่วน
ประชาสัมพันธ์การมีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 1 ครั้ง
20 เม.ย. 2560
ทั่วไป
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 0 ครั้ง
20 เม.ย. 2560
ด่วนที่สุด
การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 7 ครั้ง
20 เม.ย. 2560
ทั่วไป
แจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุและภัยในช่วงฤดูร้อน โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 4 ครั้ง
20 เม.ย. 2560
ทั่วไป
การเตรียมความพร้อมของเครือข่ายอาสาสมัครและภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2560 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 4 ครั้ง
19 เม.ย. 2560
ด่วนที่สุด
แจ้งโรงเรียนส่งครูเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 ด้วยระบบทางไกล โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 20 ครั้ง
19 เม.ย. 2560
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2560 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 36 ครั้ง
19 เม.ย. 2560
ทั่วไป
แบบสอบถามในการวิจัยและประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 29 ครั้ง
19 เม.ย. 2560
ทั่วไป
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 24 ครั้ง
18 เม.ย. 2560
ทั่วไป
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแ หน่งครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 260 ครั้ง
18 เม.ย. 2560
ทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครัังที่ 1 (1 เมษายน 2560) โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 1543 ครั้ง
10 เม.ย. 2560
ด่วนมาก
ประชาสัมพันธ์การมีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 169 ครั้ง
12 เม.ย. 2560
ทั่วไป
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. และเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2558 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 193 ครั้ง
18 เม.ย. 2560
ทั่วไป
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) และนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้่ิอำนวยการหน่วย) โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 160 ครั้ง
18 เม.ย. 2560
ทั่วไป
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 319 ครั้ง
14 เม.ย. 2560
ด่วนที่สุด
ขอเชิญบุคลากรรับประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 240 ครั้ง
14 เม.ย. 2560
ด่วนที่สุด
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครููเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ "สะเต็มศึกษาต้นกล้า Smart Trainer Team" โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 436 ครั้ง
14 เม.ย. 2560
ด่วนที่สุด
โครงการโรงเรียนประชารัฐ โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 233 ครั้ง
ค้นพบ 1869 รายการ First  Previous    Next  Last